Pakalpojumi Nasdaq Riga kotējamām sabiedrībām

SIA “Nexia Audit Advice” sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām – komercsabiedrībām, kuru pārvedamie vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū Latvijā, t.i. fondu biržā Nadaq Riga.

Līdz ar to, SIA “Nexia Audit Advice” attiecināmas Revīzijas pakalpojumu likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulas (ES) Nr. 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2005/909/EK prasības, kuras ir noteiktas obligātiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, kas veic obligātās revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrā, tostarp, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolē un darbības uzraudzībā.

Sk. arī SIA “Nexia Audit Advice” Atklātības ziņojumu.

2017.gada 13.septembrī SIA “Nexia Audit Advice” ieguva Nasdaq First Noth Sertificēta konsultanta statusu.

SIA “Nexia Audit Advice” kā viens no Sertificētajiem konsultantiem sniegs nepieciešamo atbalstu sagatavošanās procesā uzņēmumiem, kas vēlas iekļaut savus vērtspapīrus tirdzniecībai Nasdaq organizētajā Baltijas alternatīvajā tirgū First North. Sertificētā konsultanta uzdevums ir palīdzēt uzņēmumam izpildīt tirgus noteikumu prasības un sekot līdzi, lai uzņēmums ievērotu informācijas atklāšanas prasības un investoru rīcībā būtu pietiekams informācijas apjoms investīciju lēmumu pieņemšanai.

Sk. Nasdaq Riga relīzi

Mums ir prieks paziņot, ka mūsu klienta – AS “Frigate” akcijas šodien, 13.07.2018. tika iekļautas fondu biržas Nasdaq First North sarakstā (sk. relīzi).

SIA “Nexia Audit Advice” sniedz First North sertificēta konsultanta pakalpojumus AS “Frigate”, kas izpaužas uzņēmuma sagatavošanā kotācijai Nasdaq First North, kā arī uzraudzības veikšanā atbilstoši Nasdaq Riga First North noteikumiem.

Vairāk informācijas© Copyright