Revīzija

Revīzija un revīzijai radniecīgi pakalpojumi

Viens no svarīgākajiem zvērinātu revidentu komercsabiedrībasSIA “NEXIA AUDIT ADVICE” pakalpojumu veidiem ir finanšu pārskatu revīzijas, pārbaudes un citi radniecīgi pakalpojumi NEXIA AUDIT ADVICE piedāvā šādus pakalpojumus:

 • Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām sagatavoto finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas un ierobežotās pārbaudes
 • Saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS) sagatavoto finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas
 • Atsevišķu finanšu pārskata sastāvdaļu un posteņu, kā arī citas finanšu informācijas revīzijas vai pārbaudes
 • Starpposmu (operatīvo) finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu pārbaude
 • Saskaņā ar Latvijas Republikas Koncernu likuma prasībām sagatavoto atkarības pārskatu pārbaudes
 • Nākotnes finanšu informācijas (biznesa plānu, finanšu prognožu) pārbaude
 • ES līdzfinansēto projektu izmaksu pārskata revīzija
 • Reorganizācijas līguma pārbaude (atbilstoši Komerclikuma prasībām)
 • Kapitalizējamo parādsaistību (mantiskā ieguldījuma) novērtēšana
 • Citu speciālā mērķa revīzijas uzdevumu un apliecinājuma uzdevumu veikšana
 • Saskaņotu procedūru un finanšu informācijas apstrādes uzdevumu veikšana

Revīzijas un tai radniecīgie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Starptautisko revīzijas (ISA), apliecinājuma uzdevumu un radniecīgo pakalpojumu standartu prasībām.

Iepriekšminēto pakalpojumu nepieciešamību nosaka attiecīgie Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī atsevišķos gadījumos tie ir sniegti pēc ieinteresēto personu (piemēram, vadības, dalībnieku, investoru) iniciatīvas.

Svarīga mūsu darba sastāvdaļa ir komunikācijas ar vadību nodrošināšana dažādos uzdevuma posmos. Piemēram, pēc veiktās revīzijas mēs sagatavojam speciālu vadībai adresētu vēstuli (ziņojumu) par revīzijas gaitā konstatētajiem trūkumiem grāmatvedības uzskaitē un iekšējās kontroles sistēmā un iesakām, kā šos trūkumus novērs, kā arī informējam vadību par citiem tai svarīgiem pārvaldes jautājumiem. Minētais ziņojums tiek sagatavots gan revīzijas starpposmā, gan arī revīzijas nobeigumā.

© AUDIT ADVICE