Transferta cenas

Transferta cenas

Saskaņā ar 2012.gada jūlijā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām”, 2013.gada 1.janvārī stājās spēkā jauna sadaļa, kas regulē tirgus cenu noteikšanu darījumos starp saistītām personām (kontrolējamie darījumi). Esošajā normatīvajā regulējumā tika veikti būtiski grozījumi – tas pirmkārt attiecas uz prasībām sniegt pamatojumu pielietojamām cenām nodokļu vajadzībām un to noteikšanas metodēm, ziņu sniegšanu par kontrolējamiem darījumiem, kā arī izstrādāt dokumentāciju, kas pamato darījuma vērtības (cenas) atbilstību tirgus vērtībai (cenai) nodokļu noteikšanas vajadzībām. Valsts ieņēmumu dienests (VID) veiks speciālus nodokļu auditus par transferta cenām; ir paredzētas sankcijas par cenu, kas neatbilst tirgus cenu līmenim, piemērošanu. Lielām kompānijām būs iespēja vērsties VID un noslēgt iepriekšēju vienošanos par darījuma tirgus vērtības (cenas) noteikšanu.

Jaunie noteikumi vairākos aspektos saskan ar starptautiskiem transferta cenu noteikšanas principiem, kurus izdod Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija (ESAO). Tomēr Latvijas normatīvajos aktos ir savas īpatnības, kuras jāņem vērā praksē.

NEXIA AUDIT ADVICE piedāvā atbalstu saviem klientiem šajā virzienā – konsultācijas ērta un ticama piemērojamo cenu pamatojošā mehānisma veidošanā, kurš ļauj maksimāli samazināt nodokļu riskus un izvairīties no pretenzijām no nodokļu orgānu puses.  

Izmantojot globālā tīkla NEXIA International speciālistu transferta cenu jomā pieredzi, mēs sniedzam palīdzību mūsu klientiem dažādu ar transferta cenu saistīto jautājumu risināšanā visās valstīs, kurās viņi veic savu darbību.

Mūsu pakalpojumi attiecībā uz jauna regulējuma izpildi transferta cenu jomā ir sekojoši:

  • Palīdzība sagatavošanas darbu veikšanā attiecībā uz jauna regulējuma transferta cenu jomā, kas stājas spēkā ar 01.01.2013. normu izpildi;
  • Transferta cenu risku diagnostika un rekomendāciju sagatavošana esošās cenu veidošanas politikas pilnveidošanai;
  • Pielietojamās metodoloģijas un tekošo transferta cenu atbilstības tirgus līmenim pamatojums;
  • Konsultācijas grupas iekšējo darījumu strukturēšanā, pamatojoties uz cenu atbilstības tirgus līmenim principu;
  • Palīdzība starptautiskajām kompānijām grupas politikas adaptācijā transferta cenu jomā saskaņā ar Latvijas normatīvo regulējumu;
  • Konsultācijas transferta cenu metodoloģijas jautājumos attiecībā uz pakalpojumiem un izmaksu sadalīšanas modeļiem;
  • Transferta cenu dokumentācijas sagatavošana ar mērķi pamatot piemērojamo cenu tirgus līmeni nodokļu vajadzībām;
  • Atbalsts strīdu, kas izriet no nodokļu auditu rezultātiem, noregulējumā, juridiskā palīdzība audita uzsākšanas gadījumā.

Mūsu speciālistu padoms ļaus izvairīties no kļūdām lēmumu pieņemšanā transferta cenu piemērošanas jautājumos.

© Copyright