2004.-2006.gads

Accountancy Professions in : Regulation and Perspective. Author Dr. A.Ponomarjovs, the article was included in Conference Publications on Accounting, Taxes and Audit (Tallinn University of Technology, ), November 2006

Revidenta profesija un sabiedrība: pārrāvums gaidās. Autors Dr. A.Ponomarjovs, raksts publicēts Latvijas Universitātes zinātnisko rakstu krājumā Ekonomika V (702.sējums), 2006.februāris

Zvērināta revidenta atbildība par kapitālsabiedrībā veikto finanšu pārskatu revīziju. Autori Dr. A.Ponomarjovs un M.iur. Rakova, raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Revīzija, Nr.1, 2006.janvāris

Revidents un revīzija kapitālsabiedrībās: problēmu risinājumi. Autori Dr. A.Ponomarjovs un M.iur. J.Rakova, raksts publicēts žurnālā Likums un Tiesības (7.sējums), Nr.1 (65), 2005.janvāris. 

Revīzijas rašanās vēsturiskie aspekti: Revīzijas darbības attīstība un tās regulēšanas īpatnības Latvijā. Autors Dr. A.Ponomarjovs, raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Revīzija, Nr.1, 2005.g.janvāris

Revīzijas rašanās vēsturiskie aspekti: Revīzijas attīstības galvenie posmi. Autors A.Ponomarjovs, raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Revīzija, Nr.6, 2004.g.decembris

Neatkarīgo auditoru profesionālā darba ētikas un ētisko lēmumu pieņemšanas procesa analīze. Autors Dr. A.Ponomarjovs, raksts publicēts Latvijas Universitātes zinātnisko rakstu krājumā Ekonomika III (671.sējums), 2004.g.novembris

Corporate Financial Auditing: Latvian Legislation and Requirements of the European Union. Author Dr. A.Ponomarjovs, the article was included in Conference publications on Economics and Management, 2004: The Tendencies of Financial System Development Under Integration Process (: Kaunas University of Technology), May 2004 

Revidentu neatkarības pamatjautājumi: Latvijas normatīvie akti un ES prasības. Autors Dr. A.Ponomarjovs. Raksts iekļauts konferences “Eiropas Savienības paplašināšanās Baltijas jūras reģionā: Sociālekonomiskie izaicinājumi un iespējas” materiālos (Rīga, LU), 2004.g.februāris

Ētikas analīze un lēmumu argumentācija neatkarīgo auditoru profesionālajā darbā. Autors Dr. A.Ponomarjovs, raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Revīzija, Nr.2, 2004.g.marts

© Copyright